REGULAMIN AKCJI „darmowa dostawa”

Zrób zakupy na sumę powyżej 100 zł, a my dostarczmy je całkowicie za darmo na terenie Polski!

 

Termin i miejsce Akcji promocyjnej 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od 1 maja 2017 r.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy https://angelinachocolate.pl/  Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na złożenie Zamówienia, o którym mowa w “Zasady Akcji promocyjnej” ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami")

 

Zasady Akcji promocyjnej

1. Akcją promocyjną objęte są zamówienia Uczestnika powyżej 100 zł (stu złotych) na produkty ze wszystkich kategorii (dział 24) https://angelinachocolate.pl/aktualnosci/regulamin-akcji-darmowa-dostawa.

2. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego wwysokości kosztów dostawy obowiązujących przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej.

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej „DARMOWA DOSTAWA” dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego https://angelinachocolate.pl/

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych na stronie https://angelinachocolate.pl/regulamin].

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2017 r.